Share

حدود ۲۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز مریوان سه ماه است دستمزد نگرفته‌اند. عدم پرداخت حق بیمه نیز دسترسی کارگران به خدمات درمانی را با مشکل رو به رو کرده است. حقوق کارمندان شهرداری مریوان نیز چند ماه است به تعویق افتاده.

عکس از آرشیو

مسئولان شهرداری مریوان گفته‌اند شهرداری با کمبود بودجه روبروست.

کارگران شهرداری‌ها اغلب به واسطه پیمانکاران در شهرداری شاغلند و تاخیر پرداخت دستمزد و ملحقات مزدی آنان در ماه‌های اخیر به اعتراض و اعتصاب در شهرهای مختلف انجامیده است.


خبرهای کارگری زمانه را دنبال کنید:

Share