Share

کسری نوری، محمد شریفی‌مقدم، محمدرضا درویشی و فائزه عبدی‌پور که به دنبال اعتراضات اخیر روز دهم دی ماه در بیمارستان دی بازداشت شده بودند، از زمان بازداشت، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده اند.

این چهارنفر که از فعالان حقوق دراویش هستند، هنگامی که برای عیادت از حمیدرضا مرادی از مدیران سایت مجذوبان نور، در بیمارستان دی حاضر شده بودند، به شکلی خشونت‌آمیزی بازداشت و به بند ۲۰۹ بازداشتگاه وزارت اطلاعات در اوین منتقل شدند. بازداشت آنها همراه با استفاده از ش،کو و شلیک تیرهوایی بوده است.

ظفر مقیمى یکى از پنج درویشی که در بیمارستان دی بازداشت شده بود، آزاد شد اما چهار درویش دیگر در بازداشت به سر مى‌برند.

این افراد پس از بازداشت ابتدا به دفتر پیگیرى وزارت اطلاعات در خیابان انقلاب برده شدند و پس از بازجویى به بازداشتگاه اوین منتقل شدند.

کسرى نورى، از مدیران سایت مجذوبان نور و دانشجوى حقوق بشر دانشگاه تهران است و محمد شریفى‌مقدم، محمدرضا درویشى، فائزه عبدى‌پور از دراویش گنابادى و فعالین دانشجویى هستند. دلیل بازداشت آنها مشخص نشده است.

Share