برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

بیانیه جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور برای آزادی دانشجویان دستگیر شده در اعتراضات مردمی سراسری دی ماه ۱۳۹۶

از ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ تا کنون بیش از هشتاد شهر ایران شاهد اعتراضات مردمی بوده‌اند. در روزهای گذشته ماموران حکومتی اقدام به دستگیری و ربودن تعدادی دانشجو از محل زندگی، تحصیل، کار و تردد آنها کرده‌اند.

به نظر می رسد که دستگیری این دانشجویان بخشی از برنامه سرکوب اعتراضات مردمی است که خواستار بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی و حق مشارکت سیاسی هستند. گزارش ها نشان می‌دهد که تعداد این دانشجویان ربوده شده تا کنون به نود نفر رسیده است. ما جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور ضمن اظهار نگرانی برای امنیت دانشجویان ایرانی و حرمت دانشگاه های ایران، دستگیری غیرقانونی این دانشجویان را محکوم می کنیم و خواستار آزادی هر چه سریعتر و بی قید و شرط آنها هستیم.

اسامی امضا کنندگان و لینک بیانیه در تریبون زمانه 

بیانیه به زبان انگلیسی:

Since December 28, 2017, more than 80 cities in Iran have experienced the eruption of popular protests which are continuing until today. In the past few days, Iranian authorities have cracked down on university students arresting and kidnapping many students from their homes, universities, workplaces or places they may frequent. It does appear that these arrests are part of a larger plan to suppress the people’s demands for social and economic justice and the fundamental right to political participation. The latest reports confirm that as of today, 90 students have been kidnapped by the security organs of the Iranian regime. We, the Iranian university academic faculty members and affiliates in the diaspora, express our urgent concern for the safety and well-being of the incarcerated Iranian students without due process. Furthermore, we voice our concern for the preservation of the integrity of Iranian universities. Finally, we strongly condemn the illegal arrest of these students and demand their immediate and unconditional release.

Share