Share

۱۹ بهمن، سالگرد رخداد نمادین سیاهکل. هرسالگردی فرصتی است برای بازنگری.

امسال انتشار کتاب تازه ای درباره جنبش “چریک های فدائی خلق”، امکان نگریستن به این جنبش از زوایای مختلف را فراهم کرده است.

ناصرمهاجر، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در پاریس و تورج اتابکی، پژوهشگر مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، کتابی در دو دفتر به نام «راهی دیگر، روایت هایی در بود و باش چریک های فدایی خلق ایران» فراهم کرده و انتشار داده‌اند تا آنطور که در پیشگفتار کتاب نوشته اند نیاز به پژوهشی جامع، همه سویه و سنجش گرایانه درباره ی سازمان چریک های فدایی خلق را، پاسخ گویند.

ناصر مهاجر، تورج اتابکی

ناصر مهاجر، تورج اتابکی

دراین کتاب، رهروان این جنبش مسلحانه روایت های دست اول از زندگی روزمره اجتماعی شان، خانه های تیمی، زندان و غیره می گویند.

به مناسبت انتشار این کتاب در سالگرد ۱۹ بهمن با آقایان ناصرمهاجر و تورج اتابکی گفت‌و‌گو کرده‌ایم. از آنان ازجمله پرسیده‌ایم: چه شد که به سراغ این موضوع رفتید؟

این گفت‌وگو را بشنوید:

 

در همین زمینه

راهی دیگر – پژوهشی در «بود و باش چریک‌های فدایی خلق ایران»

 

Share