Share

عصارخانه تاریخی شهرضا با قدمتی ۳۰۰ ساله هنوز فعال است. این عصارخانه در کنار بازار ۹۰۰ ساله شهرضا بنا شده است.در گذشته آسیاب کردن دانه‌های مختلف از جمله دانه‌های روغنی در این محل انجام می‌گرفته است. تعداد عصارخانه‌های فعال بسیار کم است و آنها از سازوکار قدیمی پیروی می‌کنند.

Share