Share

خامنه‌ای، موجود محقری است، به این دلیل که تنها با باتوم و تفنگ و زندان می‌تواند حرفش را پیش برد و جرأت رویارویی با یک خبرنگار را ندارد.

فکر کنید که یک خبرنگار زن بی‌حجاب ایرانی یا «غربی» با مقام عظمای ولایت مواجه شود و از حضرت ایشان بپرسد که شما در منبری که در روز زن رفتید به همه بی‌حجابان دنیا توهین کردید، زیرا گفتید که همگی − بر خلاف زن محجبه مسلمان که مظهر علم و تقوی است − مظهر فساد هستند. بفرمایید دلایل شما چیست؟

سید علی خامنه‌ای‌، مشهور به «مقام معظم»، چه خواهد گفت؟

پاسخ این است که اصل این پرسش غلط است، چون مقام معظم جرأت رویارویی با یک خبرنگار مرد معمولی را ندارد، تا چه برسد به خبرنگار زن، تا چه برسد به خبرنگار زن بی‌حجاب‌، تا چه برسد به خبرنگار زن بی‌حجاب شجاع که … مقام معظم، محقرتر از آن است که در برابر یک خبرنگار بنشیند.

خبرنگاران عالم، پوزخند بزنید به مقام عظمای ولایت! زنان  ایران و جهان، … به مقام معظم رهبری!

خامنه‌ای خیزش دی‌ ۹۶و اعتراضات “دختران خیابان انقلاب” را از یک جنس دانست

Share