Share
ظرفی به شکل یک پیرمرد، با شکافی روی زبان او. مکزیک، اثری از دوران آزتک‌ها. سازنده نامشخص

ظرفی به شکل یک پیرمرد، با شکافی روی زبان او. مکزیک، اثری از دوران آزتک‌ها. سازنده نامشخص

این پرونده حاوی مطالبی است عمدتاً از بخش اندیشه زمانه. در این مطالب به ترجمه پرداخته می‌شود، به تئوری ترجمه.

این پرسش که ترجمه چیست تقلیل‌پذیر نیست به مهارتی در شکل برگرداندن واژه‌های یک زبان به واژه‌های یک زبان دیگر.

ترجمه وساطت میان دو دنیاست، دو دنیایی که میان عناصر و اجزایی آن رابطه خطی یک به یک برقرار نیست.

 

Share