Share

«چشمه علی» واقع در شهر ری یکی از نقاط باستانی جنوب تهران است. این چشمه در زیر باروی ری قرار دارد و با گذشتن از میان صخره‌ای بزرگ به سوی جنوب و سپس جنوب شرق جاری است. در ماه‌های گذشته «چشمه علی» خشک شده است. کارشناسان حفر خط ۶ مترو پایتخت را در این منطقه علت خشکی این چشمه باستانی می‌دانند. در این میان میراث فرهنگی تهدید کرده که در صورت حل نشدن مشکل پیگیری حقوقی را در دستور کار قرار خواهد داد.

Share