Share

بوستان بازیافت در محله علی آباد در منطقه ۱۶شهرداری تهران قرار گرفته است. تندیس‌های این بوستان از پس‌ماندهای خشک و زباله ساخته شده‌اند. یکی از اهداف ساخت این تندیس‌ها به منظور آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با مفهوم بازیافت است. طرح ساخت این بوستان از تجربه‌های جهانی در مورد بازیافت شکل گرفته است.

Share