Share

با کاهش میزان بارش‌های موسمی و افزایش تبخیر آب به سبب گرمای زیاد در تعدادی از آبگیرهای فصلی و دائمی شمال استان گلستان پدیده لکه‌های نمکی به وجود آمده. شوربادها و ریزگردهای نمکی یکی از تاثیرات این پدیده در درازمدت است.

پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
پدیده دریاچه نمک در استان گلستان
Share