Share

رشد بیکاری در استان کرمانشاه نگران کننده است. کارخانه‌های تازه تاسیس از رونق افتاده‌اند و شهرک‌های صنعنی به تعطیلی کشیده شده‌اند. اعتیاد در بین جوانان این منطقه رشد روزافزونی داشته است. استان کرمانشاه با حدود ۲۵ هزار کیلومتر مربع، هفدهمین استان ایران از نظر وسعت است. این استان شامل ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر و ۸۶ دهستان است.

Share