Share

کارگران مهاجر افغانستانی در ایران، به‌ویژه زنان مهاجر، به‌عنوان بخشی از طبقه‌ی کارگر در جغرافیای ایران، در شرایطی غیرانسانی زندگی می‌کنند. تغذیه‌ نامناسب، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات آموزشی و نداشتن مسکن مناسب ازجمله مشکلات اصلی زنان مهاجر افغانستانی در ایران است. با وجود شرایط دشوار زندگی مهاجران افغانستانی در ایران، بسیاری از آنان همچنان ترجیح می‌دهند که در ایران زندگی کنند چرا که در نتیجه‌ حضور نظامی دولت‌های غربی و همچنین بنیادگرایان اسلامی، افغانستان به یکی از ناامن ترین کشورها برای زندگی، به‌خصوص برای زنان، تبدیل شده است.

Share