Share

سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با صدور یک فراخوان از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی استان خوزستان خواسته است به یاری سیل‌زدگان بشتابند. کارکنان این مجتمع خود صندوق همیاری با سیل‌زدگان تشکیل داده و در کنار کمک‌های غیرنقدی به سیل‌زدگان، مبالغی از دستمزد ناچیز خود را نیز به آنان اختصاص داده‌اند.

صندوق همیاری کارکنان نیشکر هفت تپه با سیل زدگان

در فراخوان سندیکا با نقد نحوه کمک‌رسانی نهادهای حکومتی آمده است:

«با وجود تلفات جانی و مالی فراوان و بسیار نگران کننده، مردم فلک زده، کارگران و زحمتکشان، هیج امیدی به دریافت کمک های واقعی و مورد نیاز، از طرف دولت و نهاد های وابسته را ندارند. این عدم اعتماد، نه بر اثر حدس و گمان و بدبینی، بلکه بر اساس تمامی شواهد قابل درک می‌باشد و احدی نمی تواند منکر آن بشود.»

سندیکای نیشکر هفت‌تپه افزوده است:  «گرچه کارگران و خانواده های کارگری خود با فقر و نداری دست و پنجه نرم می‌کنند ،اما واقعیت این است که ما کارگران و مردم زحمتکش دادرسی نداریم. پس باید با اتکاه به خانواده بزرگ کارگری در بعد سراسری، کمک حال خود باشیم و با همت و فداکاری بیشتر از گذشته هر آنچه را که در توان داریم در اختیار سیل زده گان بگذاریم.»

کارگران نیشکر هفت‌تپه خود از مدت‌ها پیش در اعتراض به پرداخت‌نشدن دستمزدها،‌ خصوصی‌سازی و مشکلات دیگر دست به تجمع و اعتصاب می‌زنند. در این ارتباط هم‌اکنون اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران همراه با سپیده قلیان فعال مدنی پس از اعتراض به شکنجه در جریان بازداشت پیشین‌شان، در زندان هستند.


در همین زمینه:

فراخوان همیاری کارگران نیشکر هفت‌تپه با سیل‌زدگان

ستاد همیاری فرهنگیان با سیل‌زدگان، اعلام موجودیت کرد

Share