Share

دوربین مخفی‌ در خیابان شهری در ایران کار گذاشته شده است. زاویه دوربین جای پارکی را نشان می‌دهد که تابلوی پارک ویژه معلولان دارد. در مواجهه با شهروندانی که بدون توجه به تابلو در محل خودروی خود را پارک می‌کنند، یک شهروند که همراه تیم “دوربین مخفی‌” است به کنار خودروی آنها می‌رود و به آنها تذکر می‌هد. واکنش شهروندان را تماشا کنید.

این ویدئو را این کمپین معلولان منتشر کرده و از شهروندان خواسته است که “به حقوق همدیگر احترام بگذارند”.

Share