Share

نسیم کائیدی این عکس‌ها را در سال ۱۳۹۵ در محل جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به نمایش گذاشته است. او معتقد است که “جای عکس کارگری گالری نیست.” این را به رسانه میدان گفته و توضیح داده با عکس کارگری نمی‌شود برخورد کالایی داشت؛ بلکه این عکس‌ها باید به نوعی در مورد وضعیت کارگران ایران آگاهی‌رسانی کنند. این تصاویر بازنشر برخی از عکس‌های نسیم کائیدی‌ست که در شهرهای مختلف ایران گرفته شده‌اند و سوژه همه آنها نگاه کارگران به دوربین در یک لحظه از کار روزانه است.

Share