Share

رضوان مطهری در گزارش تصویری زیر به دنبال خط آسمان اراک رفته است. او در جستجوی آسمان شهر می‌نویسد: “شکستن خط آسمان را بلای شهرسازی امروز ایران می‌دانند چراکه بی‌محابا حریم هوایی را می‌شکنند.” این عکاس سعی کرده که آسمان را در جاهایی بیابد که سیاهی سیمان جای آن را گرفته است.

Share