Share

زنان خوزستانی در بازار ماهی فروشان اهواز، صید هر روز را به مشتریان عرضه می‌کنند. تعدادی از این زنان، کارآفرین هستند و به پرورش ماهی‌های گرمابی مشغولند.

 

اقتصاد خانواده‌های خوزستانی که از راه ماهیگیری، پرورش و فروش ماهی زندگی خود را می‌گذرانند، سالیان سال است که به سواحل و آب‌های این استان وابسته است.

 

عکس: سید مدیار شجاعی، ایسنا.

Share