Share

مراد فرهادپور در گفت‌وگو با زمانه از  نقش شورش و غارت در آشکارساختن زخم‌ها و تناقضات نهفته در پس نظم طبیعی حاکم می‌گوید. 

اعتراضات و شورش سیاهان آمریکا همچنان از ۲۶ ماه مه تا امروز ادامه دارد. 

یکی از بحث‌های اصلی در حاشیه این اعتراضات، که واکنش‌های زیادی برانگیخته،  موضوع غارت فروشگاه‌های بزرگ به دست گروهی از معترضان است.

درباره این موضوع و دلالت‌های اجتماعی و روانشناختی‌ آن با مراد فرهادپور، مترجم، نویسنده و نظریه‌پرداز انتقادی گفت‌وگو کردیم.

■ گفت‌وگو با مراد فرهادپور را بشنوید:

در این گفت‌وگو، مراد فرهاد پور ضمن مرور ریشه‌ّهای تاریخی نژا‌دپرستی در جامعه آمریکا و رویای آمریکایی، می‌گوید که اهمیت نمادین کنش رادیکال جوانان شورشی آمریکا  را در قدرت آن در شکستن اسطوره‌های  برسازنده نظام حاکم کشورهای مرفه غربی است.

فرهادپور همچنان از عنوان و عبارت تحریک‌امیز «شاپینگ سوسیالیستی» دفاع می‌کند؛ عنوانی که  او پیشتر در توصیف شورش جوانان لندن در سال  ۲۰۱۱ و حمله گروهی از آنها به بانک‌ها و فروشگا‌ه‌های بزرگ به‌کار برده بود.

در همین زمینه

وبینار: بحران کرونا و منطق ادغام و انزوا

Share