Share

از آرشیو زمانه:

در این مستند ویدئویی جمعی از مهاجران افغانستانی از وضعیت اقامت و کار خود در ایران و دشواری‌های زندگی خود می‌گویند. بحران اقتصادی وضعیت آنان را وخیم‌تر کرده است. در این مستند می‌شنویم که این مهاجران در چه شرایطی کار می‌کنند و چگونه تهدید “رد مرزی” شدن بر شدت استثمار و اجحافی که بر آنان روا داشته می‌شود، می‌افزاید.

این مستند ویدئو را “زمانه” در سال ۱۳۹۷ در ایران تهیه کرده است.

نام سازندگان این اثر بنا به خواست آنان درج نشده است. موسیقی استفاده شده در این کار برگرفته از قطعه رپ «همسایه» ساخته شایان، هنرمند جوان افغانستانی است.


در همین زمینه:

Share