Share

همدلی امیدوارکننده‌ای در مخالفت با اعدام مشاهده می‌شود: همبستگی در اعتراض به حکم اعدام سه جوان شرکت‌کننده در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و دو زندان سیاسی دیگر که در ارومیه اعدام شدند.

یک بخش پرمایه بایگانی “زمانه” چنین عنوانی دارد: حق زندگی.

حق زندگی

از این بایگانی توجه شما را به دو سند جلب می‌کنیم:

«آزادی نسوان» و «موقوفی مجازات اعدام» − یک سند تاریخی

میثاق ملی لغو اعدام

Share