Share

درخت سرو ۱۲۰۰ ساله خاش در مسیر جاده زاهدان -خاش یکی از کهن‌ترین درختان ایران است.

 

خاش یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است.

 

سرو در شعر فارسی نشانه‌ای از قامت بلند و سرکشی و غرور است. حافظ می‌سراید:

 

چشم من کرد به هر گوشه روان سیل سرشک
تا سهی سرو  تو را تازه‌تر آبی دارد

 

و در جای دیگری می‌فرماید:

پیش رفتار تو پا نگرفت از خجلت
سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

 

به تصاویری که احمد درگی از سرو کهنسال خاش گرفته نگاه می‌کنیم.با دیدن این تصاویر این پرسش پیش می‌آید که در این خاکی که هر نهال نه چندان سرکشی را ریشه‌کن می‌کنند، چگونه این درخت سرکش و مغرور  ۱۲۰۰ سال دوام آورده است؟

Share