Share

شادی همجنسگرایان فرانسه

پس از چندین هفته تظاهرات در خیابان‌ها و بحث ‌و جدل موافقان و مخالفان، سرانجام پارلمان فرانسه امروز بعد از ظهر به‌وقت محلی به ازدواج همجنسگرایان در این کشور رأی مثبت داد. همچنین همجنسگرایان از این پس در فرانسه می‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی برگزینند.

پارلمان فرانسه بعد از ۱۳۶ ساعت و ۴۶ دقیقه بحث بر سر این موضوع با ۳۳۱ رأی موافق، ۲۲۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع این قانون را به تصویب رساند.

پس از تصویب این قانون نمایندگان چپ پارلمان با فریادهای “برابری، برابری” از آن استقبال کردند و همجنسگرایان در خیابان‌ها به شادی پرداختند.

فرانسه نهمین کشور در اروپا و چهاردهمین کشور در جهان است که ازدواج همجنسگرایان را به‌رسمیت شناخته است.

Share