Share

baran_kargarداریوش کارگر، یکی از نویسندگان تبعیدی ما بود که چندی پیش در اثر ابتلا به بیماری سرطان از دنیا رفت. او یک نویسنده چند سویه بود: در سال‌هایی فصل‌نامه ادبی افسانه را منتشر می‌کرد، همزمان چندین مجموعه داستان و رمان نوشت، از کوشندگان آزادی بیان در کانون نویسندگان ایران بود و بعدها هم داستان‌نویسی را کنار گذاشت و پس از تحصیل در رشته ایرانشناسی به پژوهش درباره ارداویراف‌نامه پرداخت. در این متن کهن، ویراف، مرد روحانی با نوشیدن دارویی به خواب می‌رود و در جهانی دیگر با سه گروه از مردمانی که مرده‌اند دیدار می‌کند.

فصل‌نامه ادبی باران که به کوشش مسعود مافان در سوئد منتشر می‌شود اکنون شماره‌ای را به داریوش کارگر، از نویسندگان قابل تأمل ما اختصاص داده. در مجله ادبی این هفته، نگاهی داریم به فصل‌نامه ادبی باران ویژه این نویسنده قابل تأمل.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130527_baran_kargar_HosseinNushazar.mp3[/podcast]

Share