Share

3705 بسیاری از زنانی که به دلیل مرگ شوهرشان به صورت مستقل زندگی می‌کنند, چندان با عنوان بیوه راحت نیستند و آن را تبعیت از کلیشه‌ای می‌دانند که مبتنی بر وابستگی زنان به شوهران‌شان است.

با این حال واقعیت موجود در بسیاری از کشورها و از جمله ایران حاکی از آن است که اغلب زنانی که پس از مرگ شوهر یا جدایی از او، تنها زندگی می‌کنند و بیوه خوانده می‌شوند شرایط ویژه‌ای دارند و وضعیت اقتصادی و اجتماعی‌شان متفاوت از زنان شوهردار است. این شرایط نامناسب برای زنان بیوه در کشورهای فقیرتر و در حال جنگ دشوارتر و از همین رو است که سازمان ملل متحد از دو سال پیش، روز ۲۳ ژوئن را به عنوان زمانی برای توجه ویژه به این مسئله معرفی کرد.

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130623_Bevegi_NaiemehDustar.mp3[/podcast]

Share