Share

هانا آرنت نمایش فیلم «هانا آرنت» فیلسوف سیاسی یهودی -آلمانی بهانه‌ای شد، برای کنکاش درتئوری «ابتذال شرارت» او. شاید در فضای سیاسی – اجتماعی امروز ایران، توانایی فرد برای  تفکر و اندیشه و تصمیم‌گیری برای انتخاب که بن‌مایه این تئوری را می سازد، گفتمان بسیار به روزی است. گفت‌وگوی رادیو زمانه با فرزین وحدت، جامعه‌شناس، کنکاشی است در کانون کتاب هانا آرنت، ابتذال شرارت: اینکه همانگونه که آیشمن، افسر نازی، در محاکمه خود مدعی شد، مامور است و معذور، جنایتکاران آینده نیز می‌توانند از خود سلب مسئولیت کنند یا باید مسئولیت فردی خود برای انتخاب را بپذیرند.

 

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130721_PanteA_FarzinVahdat.mp3[/podcast]

Share