Share

یک عضو شورای عالی نظام پرستاری نسبت به کمبود نیروی پرستاری در ایران هشدار داد و گفت که بیماران به دلیل “افت کیفیت خدمات پرستاری” در بیمارستان‌ها با “مرگ پنهان” روبرو هستند.

محمد شریفی مقدم که دبیرکلی خانه پرستار را نیز برعهده دارد به خبرگزاری مهر گفت: “به دلیل کمبود پرستار در مراکز درمانی کشور، مردم از پنجاه درصد از حداقل مراقبت‌هایی که باید دریافت کنند، محروم هستند.”

او همچنین عفونت‌های بیمارستانی را یکی دیگر از پیامدهاهای کمبود نیروی پرستار در سیستم بهداشت و درمان ایران عنوان کرد.

دبیرکل خانه پرستار، کار بیش از حد توان را موجب افت کیفی خدمات پرستاری دانست و اضافه کرد که پرستارها به دلیل کمبود نیرو مجبورند گاهی تا چندین برابر ظرفیت نیز اضافه کار بایستند.

Share