Share
حسن بانو غضنفر

حسن بانو غضنفر

۱۲ سال پیش، روزنه‌ی تازه ای به روی فعالیت زنان در افغانستان گشوده شد، اما زنان هنوز هم آنگونه که باید و شاید، پیشرفت اجتماعی نداشته‌اند.
با این حال، حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان، این کمک‌ها را برای رشد زنان سودمند دانست و گفت: «این کمک‌ها صرف ارتقای توانمندی زنان در بخش‌های مختلف و آگاهی بخشی به آنان در مرکز و ولایات افغانستان خواهد شد».

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130911_Report_USAIDtoWomen_Lina.mp3[/podcast]

Share