Share

شاهنامه

هنگامى که کاووس شاه در هاماوران اسیر گشت و به دژى در کوهستان گسیل داشته شد سپاه ایران از هاماوران عقب نشست و به خاک ایران بازگشت.  اینک خبر دستگیرى شاه ایران به گوش همه رسیده بود.  ایران دچار آشوب شد.  افراسیاب تورانى با تازیان بر سر دستیابى بر ایران درگیر شد.  مردان به جنگ رفتند و سرها از تنها افتاد.  سپاهیان در ایران پراکنده شدند و زن و مرد و کودک به بندگى رفتند:

همه در گرفتند ز ایران پناه        به ایرانیان گشت گیتى سیاه
دو بهره سوى زاولستان شدند    به خواهش بر پور دستان شدند
که ما را ز بدها تو باشى پناه     چو گم شد سر تاج کاوس شاه
دریغست ایران که ویران شود   کنام پلنگان و شیران شود

[podcast]http://www.zamahang.com/podcast/2010/20130915_Shahnamehkhani_120_Parsipur.mp3[/podcast]

Share