Share

تام فلچر، سفیر بریتانیا در بیروت برای اهداء خون به قربانیان انفجار سفارت ایران در بیروت به مرکز صلیب سرخ رفت.

BZfwODGCcAAWHzu

 

Share