Share

دور پنجم گفت‌وگوهای زمانه (۳۰ نوامبر ۲۰۱۳، آمستردام) به “زبان باز” داریوش آشوری اختصاص داشت. آشوری درباره “جهانِ مدرن و رهیافتِ تکنولوژیک به زبان” سخنرانی کرد و پس از آن نسیم خاکسار و محمدرضا نیکفر با او گفت‌وگو کردند.

‌‌‌‌سخنرانی داریوش آشوری را ببینید:

گفت‌وگو با حضور داریوش آشوری، نسیم خاکسار و محمدرضا نیکفر:

داریوش آشوری را به‌ویژه با ترجمه‌های او می‌شناسند. او اما تنها برگردان‌های دقیق و زیبایی عرضه نکرده، بلکه بر نفسِ کُنِشی به اسم ترجمه اندیشیده ورزیده، به محدودیت‌های زبان فارسی که اندیشیده مشکل را تنها فنی و ابزاری ندیده، به جنبه‌های ژرف و نظری این موضوع پرداخته، رابطه زبان‌ها را چونان رابطه جهان‌های فرهنگی با هم دیده و به ضرورت طرح تفکر بر یک هستی‌شناسی تاریخی زبانی رسیده است. او در جریان اندیشه‌ای دیرپا بر این موضوع است که ایده “زبان باز” را مطرح کرده است.

Share