Share

به علت سرمای شدید، بی‌توجهی اداره گاز و نبودن منابع گاز شهری، تعدادی از پرندگان باغ پرندگان شیراز که برخی از آن‌ها از گونه‌های نادر ماکیان‌اند، یخ زدتد.

IMG09183479

Share