Share

بیش از صد سال از کنفرانس بین‌المللی زنان سوسیالیست که بنیان‌گذاران روز جهانی زن بودند می‌گذرد و امروز روز جهانی زن به همه کسانی تعلق دارد که در گوناگونی هویت‌های جنسیتی و چارچوب‌های باوری، به مبارزه با تبعیض‌های جنسی و جنسیتی می‌پردازند.

حکومت جمهوری اسلامی سال‌هاست که با جشن‌های ۸ مارس در ایران مقابله می‌کند اما کنشگران حقوق زنان، همچنان راهی برای بزرگداشت روز جهانی زن پیدا می‌کنند.

پرتره‌های هشت مارس مجموعه‌ای از پیام‌های افرادی است که هریک در چارچوب نظری خود، از طریق نوشتن، پژوهش، کنشگری یا کار هنری به مبارزه با نابرابری‌هایی می‌پردازند که جنبه‌های جنسی و جنسیتی دارد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share