Share
ژان-فرانسوا لیوتار

ژان-فرانسوا لیوتار

دو جستاری را که در این مجموعه می‌خوانید مفهوم “تعارض” در فلسفه ژان-فرانسوا لیوتار را توضیح داده و روشن می‌سازند که لیوتار بر چه پایه‌ای به نقد کلان‌روایت‌های رهایی و متافیزیک اجماع می‌پردازد.

Share