Share

 زنان تونس می‌توانند بدون اجازه پدر فرزندان‌شان را به سفر ببرند. این اجازه را قانون جدیدی که در این کشور تصویب شده به زنان داده است. این قانون را وزارت زنان و خانواده تونس در تابستان گذشته پیشنهاد داده بود و روز دهم نوامبر سرانجام این قانون تصویب شد.

تصویب این قانون بر جنبش زنان تونس که خواهان برابری جنسیتی در قانون اساسی این کشور است نیز اثر مثبت دارد چون این قانون تونس را در زمره معدود کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا قرار می‌دهد که قانون اساسی آنها الزام به ایجاد برابری جنسیتی می‌کند.

tunisia_women_wave_flags_during_a_march_to_celebrate_international_womens_day_in_tunis_on_march_8_2014

بر اساس این قانون والدین برای تصمیم‌گیری در مورد فرزندان‌شان حقوق برابری دارند، آمنه قلالی، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در تونس می‌گوید: «تونس باید این قدم مهم را برمی‌داشت تا تمام تبعیض‌های جنسیتی نسبت به زنان به خصوص در حوزه‌های شخصی از میان برداشته شود.»

با این حال هنور باید کارهای بیشتری در این کشور انجام شود، چون با اینکه زنان می‌توانند حضانت فرزندان را به عهده بگیرند، قیم فرزندان هچنان پدر است، به دختران تونسی همچنان ارثیه نابرابری تعلق می‌گیرد و اگر مادر ازدواج کند، حضانت فرزندان از ار گرفته می‌شود. همچنین در احوال شخصیه، تبعیض‌هایی نسبت به زنان وجود دارد که باید تغییر کند.

قلالی می‌گوید: «پایان دادن به همه تبعیض‌ها علیه زنان باید اولویت قانون‌گذاران تونس باشد.»

Share