Share

iran-persian-empire-islam-assad-binakhahi-cartoon

در همین زمینه:

دادستان شیراز: عوامل اصلی برگزاری تجمع در پاسارگاد بازداشت شدند

نوری همدانی: تجمع‌کنندگان در پاسارگاد ضد انقلاب هستند

نیروهای امنیتی محمدرضا عالی‌پیام (هالو) را بازداشت کرده و او را کتک زدند

بزرگداشت یک شخصیت تاریخی یا گسترش فاشیسم؟

پاسارگاد در کشاکش با افراطی‌ها

Share