Share

کاوش‌های باستان‌شناسی در شهرستان ملایر٬ منجر به کشف یک شهر زیرزمینی شد. این کاوش در شهر سامن واقع در جنوب ملایر انجام شده است. این شهر پنهان در زیر زمین از یک بستر سنگی ساخته شده است. شهر کشف شده  به دوره پیش از اشکانی تعلق دارد و ازبرخی فضاهای آن برای تدفین مردگان استفاده شده است. تاکنون حدود ۲۵ اتاق کاوش شده و مقادیر قابل توجهی اسکلت انسان٬ که تصور می‌شود متعلق به دوره اشکانی باشد، شناسایی شده است. شصت اسکلت شناسایی شده در این کاوش، در ۹ اتاق قرار داشتند.

 

Share