Share

در این صفحه مجموعه‌ای می‌بینید که به موضوعات آموزشی در زمینه کارگری اختصاص دارند. این مجموعه به تدریج تکمیل می‌شود.

حقوق کار در پرتو قوانین بین‌المللی

این جزوه

علاوه بر معرفی ساختار سازمان بین‌المللی کار و تاریخچه آن،  مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی در مورد حقوق کار را فهرست و معرفی می‌کند.

در آن همچنین،‌ فصلی به مقاوله‌‌نامه‌هایی که ایران پذیرفته اختصاص داده شده است.

مرور مقاوله‌نامه‌های بنیادینی که ایران تصویب نکرده، بخش پایانی جزوه است.

در این نوشته

با بیانی فشرده، همچنان که از عنوان آن برمی‌آید، توضیح داده می‌شود که چرا باید از این حقوق آگاهی داشته باشیم.

و این نوشته

خلاصه‌ای درباره موضوع به دست می‌دهد.

این ویدئو مکمل مطالب بالاست:

و حال نوبت خودسنجی است برای این که ببینیم درباره موضوع چه می‌دانیم.

این تست چهارجوابی

در واقع مروری است بر نکات عمده بحث.

مرتبط با این موضوع، وبینار «دفاع از حقوق کارگران ایران در عرصه بین‌المللی». سخنران: بهروز فراهانی.


بیشتر بخوانید در:

Share