برگرفته از تریبون زمانه *  
Share

ویدئویی‌هایی که در زیر می‌بینید بازنمای وبینارهایی هستند که در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا برگزار شده‌اند.

نگاهی به تازه‌ترین مطالعات درباره مفهوم ایران

ایران، گذار از مفهومی دینی به مفهومی جغرافیایی

لینک مطلب در تریبون زمانه

لینک منبع اصلی: انجمن آزادی اندیشه

Share