Share

کارگران پیمانی ماشینسازی اراک سه ماه است حق بیمهشان پرداخت نشده است. آنها زمانی متوجه این مساله شدند که قصد داشتند از خدمات بیمه درمانی خود استفاده کنند اما موفق نشدند.

عکس زینتی است- یکی از اعتراضات تعدادی از کارگران ماشین سازی اراک

یکی از کارگران به خبرگزاری کار ایران(ایلنا) در این رابطه گفته است که کارفرمای پروژه در پاسخ کارگرانی که خواستار پرداخت حق بیمه خود بودند، گفته است کارفرمای اصلی هنوز طلب خود را به پیمانکار پرداخت نکرده است.

تعداد کارگرانی که با مشکل استفاده از خدمات درمانی مواجهاند اعلام نشده است.


بیشتر بخوانید:

Share