رنج مجاز، اقامت غیرمجاز

Share

در این مستند ویدئویی جمعی از مهاجران افغانستانی از وضعیت اقامت و کار خود در ایران و دشواری‌های زندگی خود می‌گویند. بحران اقتصادی وضعیت آنان را وخیم‌تر کرده است. در این مستند می‌شنویم که این مهاجران در چه شرایطی کار می‌کنند و چگونه تهدید “رد مرزی” شدن بر شدت استثمار و اجحافی که بر آنان روا داشته می‌شود، می‌افزاید.

این مستند ویدئو را “زمانه” در ایران تهیه کرده است.

نام سازندگان این اثر بنا به خواست آنان درج نشده است. موسیقی استفاده شده در این کار برگرفته از قطعه رپ «همسایه» ساخته شایان، هنرمند جوان افغانستانی است.


در همین زمینه:

Share

بیشتر از بنیاد رسانه‌ای زمانه