Share

این پرونده ویژه شامل  مجموعه‌ای از عنوان‌های خبری اواخر اردیبشهت و اوایل تیر امسال در “زمانه” در مورد اعتصاب بازار و چند تحلیل درباره بازار و سرشت و جایگاه کنونی آن در اقتصاد و سیاست ایران است.

دوشنبه ۴ تیر: اعتصاب در بازار بزرگ تهران

عنوان‌های خبری

گزارش و تحلیل

اعتصاب بازار به سبک دوران مشروطه یا بنا به روابط مافیایی؟

خرده‌بورژوازی و دولت: پایان ماه عسل طولانی

سری بزنیم به بازار، برای آشنایی با کانون خبر در این روزها

اقتصاد حکومت ولایی به زبان ساده

 

Share