Share

صبح روز سهشنبه ۲۹ فروردین، جمعی از کارگران بازنشسته ذوب‌آهن اصفهان مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد در خیابان وزرا تجمع کردند و خواستار برطرف کردن مشکلات بیمه درمانی خود شدند.

عکس: آرشیو- یکی از تجمعات اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن

کارگران بازنشسته گفتهاند از دو سال پیش که صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تحت پوشش وزارت رفاه قرار گرفته صندوق بازنشستگی از پذیرش هزینههای بیمار آنان سرباز می‌زند و بازنشستگان قادر به تمدید دفترچه بیمه خود نیستند.

حاضران در مقابل صندوق بازنشستگی فولاد، گفتهاند عدم پرداخت هزینههای درمانی و عدم تمدید دفترچه بیمه درمانی، مشکل ۱۶ هزار بازنشسته ذوب آهن است.

تجمعکنندگان که خبرگزاری کار ایران(ایلنا) تعداد آنان را بیش از صد تن گزارش کرده است از مسئولان وزارت رفاه خواستهاند به مشکلات آنان رسیدگی کند.


بیشتر بخوانید:

Share