Share

خیزش دی‌ماه ۱۳۹۶ تا حدی فضای بحث و نظر در میان ایرانیان را از حالت خمودگی درآورد. بحث درگرفت که این موج اعتراض چه ماهیتی دارد، از کجا برخاسته و اگر روان می‌ماند به کجا می‌رود.

در محافل حکومتی هم بحث بالا گرفت. نوسان زدند میان گمان توطئه خارجی و اشاره به انگیزه‌های واقعی درونی.

در میان منتقدان و مخالفان نظام بحث‌ها بر سر نکاتی بود همچون زمینه خیزش، ترکیب اجتماعی معترضان، تفسیر شعارهای آنان، چشم‌انداز اعتراض‌ها، علل آرامی نسبی در میان طبقه متوسط و در برخی شهرها و مناطق.

مشهد، ۷ دی، شروع تظاهرات، پیش از حمله پلیس

مشهد، ۷ دی، شروع تظاهرات، پیش از حمله پلیس

زمانه کوشید طیفی از نظرها و تحلیل‌ها را درباره خیزش دی‌ماه انتشار دهد. به این کار همچنان ادامه می‌دهیم. در زیر مجموعه‌ای از عنوان‌ها را می‌بینید − ترتیب از نوتر به کهنه‌تر.

Share