حمید پرنیان

«فوکو و نظریه‌ کوییر»؛ تلاش برای بازگرداندن سکسوالیته فوکو به او

سکسوآلیته

سکسوآلیته

تفکر هوشمندانه؛ در آمدی بر سنجش‌گری

اسلاوی ژیژک

وضعیت همجنسگرایان در قانون جدید مجازات اسلامی

صورتی‌نمایی و اسرائیل

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۱

برنامه‌های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۱

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۹ مهر ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۴ مهر ۱۳۹۱

برنامه‌های رادیو زمانه در یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۱

کدیور و مسئله‌ همجنسگرایی ایرانی

برنامه های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۱

برنامه‌های رادیو زمانه در یک‌شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۱

برنامه های رادیو زمانه در سه‌‌شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۱